WEBSITE VOORWAARDEN VOOR WWW.RADIOSRS.SR
Deze voorwaarden beheersen uw gebruik van onze website. Onze voorwaarden zijn verstrekt en goedgekeurd door Legal Center, de leverancier van juridische documenten. Lees de voorwaarden volledig door voordat u deze website gebruikt. Gebruik deze website niet als u deze voorwaarden niet accepteert. Het gebruik van de website houdt in dat u deze voorwaarden accepteert. We werken deze voorwaarden af ​​en toe bij, dus raadpleeg ze in de toekomst opnieuw.

1. TOEGANG TOT DE SITE
1.1 U heeft toegang tot het merendeel van deze website zonder dat u gegevens bij ons hoeft te registreren.
2. GEBRUIK VAN WEBSITE
2.1 Het is u toegestaan ​​onze website voor uw eigen doeleinden te gebruiken en materiaal van deze website af te drukken en te downloaden, op voorwaarde dat u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet zonder onze toestemming online of offline worden gepubliceerd.
2.2 Het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website zijn eigendom van ons of onze licentiegevers en mogen niet worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.
2.3 Behoudens paragraaf 2.1 mag geen enkel deel van deze website worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 3. SITE UP TIME 3.1 We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Echter, websites ondervinden soms downtime vanwege server- en andere technische problemen. Daarom zijn wij niet aansprakelijk als deze website op enig moment niet beschikbaar is. 3.2 Deze website is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar vanwege problemen zoals systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle. Waar mogelijk zullen we proberen onze bezoekers vooraf te waarschuwen voor onderhoudsproblemen, maar zijn hiertoe niet verplicht. 4. BEZOEKERSGEDRAG 4.1 Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, waarvan het gebruik onder ons privacybeleid valt, wordt al het materiaal dat u naar deze website verzendt of plaatst, beschouwd als niet-eigendomsrechtelijk en niet vertrouwelijk. Tenzij u anders adviseert, staat het ons vrij om dergelijk materiaal voor alle doeleinden te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken. 4.2 Bij het gebruik van deze website mag u geen materiaal plaatsen of verzenden naar of van deze website: (a) waarvoor u niet alle benodigde toestemmingen heeft verkregen; (b) dat discriminerend, obsceen, pornografisch, lasterlijk is, raciale haat kan aanzetten, in strijd met de vertrouwelijkheid of de privacy, wat anderen hinder of ongemak kan bezorgen, wat gedrag aanmoedigt of vormt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding geeft tot tot een wettelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet; (c) die schadelijk van aard is, inclusief en zonder beperking computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens of andere potentieel schadelijke software of gegevens. 4.3 [We zullen volledig samenwerken met wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verplichten de identiteit of andere details bekend te maken van personen die materiaal op deze website plaatsen in strijd met paragraaf 4.2.]
5. LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES 5.1 Alle links naar websites van derden op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. We hebben niet elke website van derden beoordeeld en zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke websites van derden of hun inhoud. We onderschrijven de websites van derden niet en doen geen uitspraken over hen of over enig materiaal daarin. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot een website van derden waarnaar vanaf deze website is gelinkt, is dit op eigen risico. 5.2 Als u naar deze website wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van het linken naar, maar niet repliceren van, een pagina op deze website en onder de volgende voorwaarden: (a) u impliceert op geen enkele manier dat we diensten of producten onderschrijven, tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen; (b) u uw relatie met ons niet verkeerd voorstelt of valse informatie over ons presenteert; (c) u niet linkt vanaf een website die niet uw eigendom is; en (d) uw website bevat geen inhoud die aanstootgevend, controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of op geen enkele manier in overeenstemming is met de wet. 5.3 Als u ervoor kiest om in strijd met paragraaf 5.2 naar onze website te linken, dient u ons volledig te vergoeden voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw acties. 6. DISCLAIMER 6.1 We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is. We garanderen echter niet de juistheid of volledigheid van het materiaal op deze website. We kunnen het materiaal op deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Het materiaal op deze website is mogelijk verouderd of in zeldzame gevallen onjuist en we verbinden ons er niet toe om ervoor te zorgen dat dergelijk materiaal correct of actueel is.
6.2 Het materiaal op deze website wordt geleverd zonder enige voorwaarden of garanties van welke aard dan ook. Voor zover wettelijk toegestaan, bieden we toegang tot en gebruik van deze website op basis van het feit dat we alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die, maar voor deze voorwaarden, mogelijk van invloed zijn op deze website. 7. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID 7.1 Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de productie, het onderhoud of de levering van deze website), is aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade die kan voortvloeien uit u of een derde partij als gevolg van uw of hun gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat onderhouds- of reparatiekosten en, zonder beperking, enig ander direct, indirect of gevolgschade, en hetzij in onrechtmatige daad of contract of anderszins in verband met deze website. 7.2 Niets in deze voorwaarden sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals gedefinieerd in de Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet. 8. BEHEERSENDE RECHTSGEBIED Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet. Alle geschillen die ontstaan ​​in verband met deze juridische kennisgeving vallen onder de exclusieve bevoegdheid. Copyright © 2020


Stichting Radio Omroep Suriname

Current track
TITLE
ARTIST

Translate »