dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
50% KOOPKRACHTVERSTERKING VOOR REGERINGSLEDEN - Radio SRS Suriname

50% KOOPKRACHTVERSTERKING VOOR REGERINGSLEDEN

29 JUNI 2023 - 50% KOOPKRACHTVERSTERKING REGERING

Behalve ambtenaren en landsdienaren die voor de duur van zes maanden een koopkrachtversterking van SRD 2.500 per maand krijgen, zullen ook de leden van de regering een financiële injectie krijgen. Dat blijkt uit een ontwerp-staatsbesluit dat president Chandrikapersad Santokhi voor goedkeuring naar de Staatsraad heeft gestuurd.
In tegenstelling tot de ambtenaren zullen de regeringsleden de extra voorziening niet slechts voor de duur van een halfjaar krijgen. De koopkrachtversterking zullen ministers die met eervol ontslag hun ambtstermijn hebben afgesloten nog zes maanden daarna ontvangen. De vicepresident en de president gedurende een jaar na beëindiging van de ambtsvervulling. De extra financiële voorziening wordt toegekend met terugwerkende kracht tot 1 mei dit jaar.
Behalve voor de regering worden de financiële voorzieningen van de vicevoorzitter en leden van de Staatsraad aangepast en wordt de bezoldiging van directeuren en onderdirecteuren bij de overheid verhoogd. De Staatsraad kreeg de ontwerpstaatsbesluiten dinsdag en heeft ze woensdag goedgekeurd. De NDP heeft tegen alle voorstellen gestemd en de NPS was afwezig.
Als reden voor de toekenning van de koopkrachtversterking aan regeringsleden geeft de president in de memorie van toelichting aan dat de regelingen ten aanzien van schadeloosstelling en toelagen voor leden van de regering sinds 1994 niet meer zijn aangepast. “De sterke koopkrachtdaling sedert de vaststelling in 1994 heeft ook grote gevolgen voor het besteedbaar inkomen van een lid van de regering”, voert Santokhi aan.
Hij stelt verder dat de afgelopen twee tot drie jaar het inkomen, de bezoldiging en toelagen van diverse beroepsgroepen, inclusief de rechterlijke macht, directeuren en onderdirecteuren middels koopkrachtvoorzieningen zijn aangepast, terwijl het mechanisme om de schadeloosstelling van regeringsleden te bepalen ongewijzigd bleef. Ook de verschillende toelagen zijn niet gewijzigd.
Bovendien wordt aangevoerd dat de regering de voorzieningen voor regeringsleden zo spoedig als mogelijk zal evalueren en integraal aanpassen. De Staatsraad heeft ook een staatsbesluit om de toelagen voor directeuren en onderdirecteuren van overheidsdepartementen te verhogen goedgekeurd. De missive voor dit besluit werd sinds 2 februari geslagen door de regering, maar de uitvoering werd aangehouden.

 

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: