dingdongtogelGoltogel dan link alternatif goltogel
OW installeert Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen - Radio SRS Suriname

OW installeert Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen

Foto EAA-OW

Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft als taakstelling de zorg voor het treffen van diverse civieltechnische, bouwkundige, groenvoorzieningen en diverse dienstverlenende activiteiten. De uitvoering van deze werkzaamheden, uitgezonderd de werkzaamheden die in eigen beheer worden uitgevoerd, geschiedt middels het contracteren van aannemers.
Gedane inschrijvingen bij het houden van aanbestedingen behoeven een deskundige evaluatie, alvorens een advies voor de keuze van een inschrijver wordt uitgebracht. Derhalve is het noodzakelijk om een “Evaluatie- en Adviescommissie Aanbestedingen Ministerie van Openbare Werken (EAA-OW)” in te stellen, hetgeen op maandag 27 juni 2023 is geschied.
De EAA-OW zal voor een periode van een jaar fungeren. De commissie bestaat uit dhr. Mr. E. Mohangoo als voorzitter. De overige leden zijn: mw. Z. Wongsodikromo (secretaris), mw. S. Amat, mw. P. Atma en mw. T. Irodikromo, de Thesauri Inspecteur voor het ministerie van OW als vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën en Planning. De EAA-OW is belast met het evalueren en beoordelen van inschrijvingsstukken van aanbestedingen, het waar nodig consulteren van de betreffende afdelingshoofden, de onderdirecteuren en de directeuren bij het uitbrengen van adviezen.Verder moet zij toezien op een richtig verloop van de aanbestedingen, het overzichtelijk administreren van de aanbestedingen en de uitgebrachte adviezen. Ook moet de commissie aanbevelingen aan de minister en de directie doen omtrent geconstateerde onvolkomenheden in de bestekken/werkomschrijvingen en in de aanbestedingsprocedure, dit ten einde de kwaliteit van de bestekken te verbeteren. Verder is zij ook belast met het uitbrengen van een gunningsadvies.

Share on Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten:

Recente berichten: